Artiklene i Ungsinn utarbeides etter en egen metode.

Artiklene i Ungsinn utarbeides av forfatterne med høy vitenskapelig kompetanse som også har gjennomgått en egen opplæring. På linje med andre tidsskrift, er det redaktøren som godkjenner artiklene for publisering etter at de har vært vurdert av fagfeller. Samtidig er utarbeidelsen av artikler for Ungsinn i større grad et samarbeid mellom Ungsinn sin redaksjon og forfatterene enn i en del andre tidsskrift. Dette er både for å sikre kvalitet og for å redusere arbeidsbelastningen på forfatterne noe.

I utgangspunktet er det redaksjonen som beslutter hvilke kunnskapsoppsummeringer eller oppdateringer som skal gjøres. Deretter forespør de utvalgte forfattere om å utarbeide artikkelen og skaffer til veie grunnlagsinformasjonen forfatterne trenger. I valget av forfattere etterstrebes det at artikkelen skrives av forfattere med kompetanse på det aktuelle temaområdet, at de har den nødvendige  forskningsmetodiske kompetansen for å vurdere studiene som inngår i oppsummeringen, samt at de er uavhengige. Det siste betyr at forfatterne ikke kan ha egne interesser i tiltaket eller ha vært involvert i utvikling, evalueringer eller implementering av det.

Den redaksjonelle prosessen
  1. Ungsinn administrasjon gjennomfører litteratursøk og inviterer tiltakseier til å bidra med informasjon.
  2. To utvalgte forfattere utarbeider et utkast til artikkel etter Ungsinn sin mal og sender artikkelen til redaksjonen for gjennomlesing.
  3. Redaksjonen vurderer artikkelen og sender den til to vitenskapelige fagfeller, en praksisfagfelle og tiltaksutvikler for gjennomlesing og kommentarer.
  4. Redaksjonen vurderer tilbakemeldingene og ber eventuelt forfatterne om endringer av artikkelen.
  5. Artikkelen revideres i en prosess mellom forfatter, fagfeller og redaktør inntil den godkjennes av redaktøren.
  6. Artikkelen publiseres og det lages nyhetssaker om tiltaket og kunnskapsoppsummeringen som publiseres på Ungsinn, sendes ut i nyhetsbrev og distribueres på Facebooksiden.

Metoden og prosedyrer for utarbeidelse av artikler beskrives i kriteriene samt i en egen forfatterveiledning 28.05.19