Det overordnede målet er å bidra til bedre kvalitet i arbeidet med barn og unges psykiske helse i Norge. Målet er tredelt.

Å gjøre kunnskap om kvaliteten og effekten av ulike tiltak tilgjengelig.
Vi vet fra en hel rekke studier at kvaliteten og effekter av mange tiltak som er tatt i bruk i praksis, er usikker. Samtidig finnes det tiltak med god dokumentasjon fra forskning, men som likevel ikke blir tatt i bruk i praksis. De fleste fagpersoner har begrenset tid til å orientere seg i primær forskningslitteratur, og har behov for en relevant oppsummering av forskningsresultater for å kunne inkludere forskningsbasert kunnskap i sin praksis. Evaluering av kvalitet og effekter som knytter seg til et tiltak vil gi fagfolk, forskere og beslutningstakere informasjon om hvorvidt tiltaket virker etter hensikten, og om det ligger til rette for bruk i praksis.

Å stimulere til mer forskning på effektene av tiltak.
Tjenestene for barn og unge i Norge ønsker å tilby metoder som de har grunn til å anta at virker etter hensikten. Flere studier på effektene av ulike tiltak vil gjøre dette enklere, og kriteriene for klassifiseringen er derfor utformet for å inspirere til mer forskning på tiltakseffekter. Mange av tiltakene er under utvikling, og det er pågående eller planlagt forskning knyttet til dem. Kravene til de ulike evidensnivåene bygger derfor på hverandre slik at ny og bedre dokumentasjon kan føre til at tiltaket oppnår en høyere klassifisering.

Å bidra til en oversikt over områder som mangler dokumentert virksomme tiltak.
Tidsskriftet Ungsinn gir en oversikt over hvilke områder der det finnes godt dokumenterte tiltak tilgjengelig i Norge og hvor det er kunnskapshull. På et overordnet nivå vil oversikten gi grunnlag for anbefalinger om utvikling av nye tiltak på områder der slike ikke finnes.

I Ungsinn oppsummeres kunnskapsgrunnlaget for tiltak, men artiklene kan ikke alene anses som anbefalinger. Anbefalinger vil kreve at flere aspekter enn tiltakets effekt vurderes, og at flere tiltak/metoder sammenliknes. Informasjonen i Ungsinn kan derimot være nyttige i utarbeidelsen av slike anbefalinger. Dette kan gjelde anbefalinger om hvilke tiltak bevilgende myndigheter bør finansiere spredningen av, hvilke tiltak den enkelte tjeneste bør implementere, eller hvilke områder det bør forskes mer på.

Kilde: Martinussen, M., Reedtz, C., Eng, H., Neumer, S.-P., Patras, J., & Mørch, W. T. (2019). Kriterier for prosedyrer og vurdering og klassifisering av tiltak (2. utgave, v. 2.1). Ungsinn - Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge.