Tidsskriftet Ungsinn (ISSN 2464-2142) utgis av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – nord (RKBU Nord) ved UiT Norges arktiske universitet. Organisasjonen består av en redaksjon, ungsinnforfattere og fagfeller.

 

Redaksjonen

Sjefsredaktør
Forsker Kyrre Breivik ved RKBU Vest er for tiden sjefsredaktør for Ungsinn, mens Charlotte Reedtz ved RKBU Nord har permisjon fra rollen pga forskningspermisjon. Redaktøren har det overordnede ansvaret for innholdet på websiden. Redaktørens viktigste oppgaver er å veilede forfatterne og sikre god faglig kvalitet på artiklene.

Assisterende redaktører
Forsker Ragnhild Bjørknes ved NUBU er assisterende redaktør. Assisterende redaktør fungerer som redaktør ved behov, blant annet for å ivareta habilitet for alle kunnskapsoppsummeringene.  Videre bistår hun sjefsredaktøren i faglige beslutninger og bidrar i opplæring og veiledning av forfattere. 

Redaksjonssjef
Helene Eng ved RKBU Nord er redaksjonssjef for Ungsinn. Hun har ansvaret for den daglige drift av tidsskriftet. Det innebærer å organisere de redaksjonelle prosessene ved utarbeidelse av publikasjonene, bidra i kvalitetssikring av artiklene og utarbeide nyhetssaker.

Redaksjonsmedarbeider
Kurt Henrik Dalmo ved RKBU Nord er redaksjonsmedarbeider. Sammen med redaksjonssjefen har han oppgaver knyttet til drift av tidsskriftet. Han har kontakt med tiltakseiere, forfattere, redaktør og fagfeller. I tillegg oppdaterer han nettsiden og gjør litteratursøk for Ungsin.

Ungsinnforfattere

Ungsinnforfatterne er ansvarlige for artiklene om de enkelte tiltakene. De er forskere innen barn og unges psykiske helse. Hver artikkel har minst 2 forfattere, der minst en av disse har fullført doktorgraden. Mange av dem har erfaring fra implementering og/eller evaluering av psykososiale intervensjoner for barn og unge. Alle forfatterne har i tillegg fått opplæring og veiledning i Ungsinns metode for kunnskapsoppsummeringer. Forfatterne har sine hovedstillinger ved ulike forskningsinstitusjoner i Norge.

Fagfeller

Fagfellene er med på å kvalitetssikre artiklene. Hver artikkel gjennomgås av to vitenskapelige fagfeller og en praksisfagfelle som gir sine anbefalinger til redaktøren. De vitenskapelige fagfellene har samme kompetanse som forfatterne, men alle med doktorgrad.

Redaksjonsråd (under etablering)

Redaksjonsrådets er et rådgivende organ med ansvar for strategier og videreutvikling av Ungsinn. Rådet også kan gi råd til redaktøren ved uenigheter i klassifiseringsprosessen.

RKBU Nord – en tjeneste for tjenestene

RKBU Nord er et av fire regionale kunnskapssenter for barn og unges psykiske helse og barnevern. Senteret utvikler ny kunnskap gjennom egen forskning, formidler forskningsbasert kunnskap og gir fagfolk mulighet til å øke sin kompetanse og utvikle nye ferdigheter. I nord er senteret organisert som et eget institutt ved UiT Norges arktiske universitet. RKBU Nord får sine hovedoppdrag fra Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

UiT Norges Arktiske Universitet

UiT Norges Arktiske Universitet er et breddeuniversitet i Nord med campus i Tromsø, Alta, Kirkenes, Hammerfest, Narvik og Harstad.