I artikler publisert før november 2015, ble tiltaket klassifisert i ett av 4 evidensnivåer. Når det forelå effektstudier (tiltak på evidensnivå 3 og 4), ble tiltakene også klassifisert i dokumentasjonsgrad for å differensiere graden av dokumentasjon ytterligere.

 

Tabellen under beskriver de fire nivåene. En mer detaljert beskrivelse av kravene  til de ulike nivåene finnes på siden om klassifisering – gamle kriterier.

Evidensnivå 4 Dokumentert virksomt tiltak På dette nivået er det en sterk evidens for at resultatene i evalueringene er en effekt av tiltaket og ikke av andre faktorer. I tillegg til å dekke kravene for evidensnivå 1, 2 og 3 foreligger det her effektevalueringer med en forskningsdesign som sannsynliggjør at resultatene er forårsaket av tiltaket.
Evidensnivå 3 Funksjonelt virksomt tiltak På dette nivået er det gjennomført effektevalueringer som demonstrerer at tiltaket leder til ønskede forandringer i målgruppen. I tillegg til beskrivelsene for nivå 1 og 2, foreligger det systematiske evalueringer gjennomført i Norge. Kvaliteten på evalueringene gjør imidlertid at man ikke kan utelukke at endringene som vises kan være forårsaket av andre faktorer enn tiltaket. Man har en indikasjon på at tiltaket kan være virksomt.
Evidensnivå 2 Sannsynlig virksomt tiltak  På dette evidensnivået foreligger en fornuftig og plausibel rasjonale for at tiltaket har effekt. I tillegg til beskrivelsene som foreligger for nivå 1, er det beskrevet en teori som sannsynliggjør effekt i forhold til målsetninger og målgruppe.
Evidensnivå 1 Potensielt virksomt tiltak  Tiltakets elementer er beskrevet i detalj med målsetting, målgruppe, metoder og materiell. På dette nivået foreligger det liten kunnskap på om tiltaket leder til de ønskede målsetningene eller ikke. Tiltaket er imidlertid godt beskrevet, noe som gir grunnlag for å fremskaffe mer kunnskap om effektene etter hvert.

 

Brosjyren som gir en fullstendig beskrivelse av Ungsinn etter de gamle kriteriene finner du her:

Mørch, W-T., Neumer, S-P., Holth, P., & Eng, H. (2009). Ungsinn. Virksomme tiltaks for 
barn og unges psykiske helse. Kriterier for klassifisering av evidensnivå og 
dokumentasjonsgrad. Tromsø: Universitetet i Tromsø